Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 1. BEVEZETÉS

Az Acél Perem Könyök Idom Kft. mint Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
Cégünk fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Az APK Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.
Az Acél Perem Könyök Idom Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Az APK Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart.
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény
  -az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • 2013. évi V. törvény
  –a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 1997. évi CLV. törvény
  –a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 • 1998. évi XIX. törvény
  –a büntetőeljárásról (Be.);
 • 2000. évi C. törvény
  –a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény
  –az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2003. évi C. törvény
  –az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • 2012. évi CLIX. törvény
  –a postai szolgáltatásokról (Posta tv.)

Az adatkezelő megnevezése

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

 

Cégnév: Acél Perem Könyök Idom Kft.

Székhely: 8161 Ősi, Keleti Ipari Park, hrsz.: 093/26.

Cégjegyzékszám: 19 09 506894

Adószám: 13012939-2-19

Képviselő: Szekeres Csaba

Telefonszám: +36 88 573 418

Fax: +36 88 573 419

E-mail cím: apk@apk.hu

Honlap: www.apk.hu

 

Fogalmak

Az alábbi, a honlapon adatkezeléssel kapcsolatban használt definíciók megegyeznek az Infotv. 3. §-ban meghatározott fogalommagyarázatokkal.

ÉRINTETT: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

SZEMÉLYES ADAT: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

HOZZÁJÁRULÁS: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

ADATKEZELŐ: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

ADATKEZELÉS: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra  hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

ADATTOVÁBBÍTÁS: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

ADATTÖRLÉS: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

ADATFELDOLGOZÁS: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

ADATFELDOLGOZÓ: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – az adatok feldolgozását végzi;

ADATVÉDELMI INCIDENS: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

KEZELT ADATOK KÖRE ÉS CÉLJA

Tájékoztatjuk, hogy honlapunk legtöbb oldalát anélkül tekintheti meg, hogy bármiféle személyes információt szolgáltatna magáról. Webshopunkon keresztül az ajánlatkérés, illetve a vásárlás regisztrációhoz kötött, tehát szükség van az Ön regisztrációjára és azonosítására. Ezen esetekben az Ön által megadott adatokat szigorúan bizalmasan kezeljük, és gondoskodunk arról, hogy azokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá!

Személyes hozzájárulás útján, Ön az alábbi adatokat adja meg nekünk:

Ajánlatkérés

A kezelt adatok köre:

 • kapcsolattartó neve
 • cégnév
 • weboldal
 • e-mail cím
 • telefon

 

 

Adatkezelés célja:

 • Az Acél Perem Könyök Idom Kft. által forgalmazott termékekről kért ajánlat adásához kapcsolatfelvétel céljából.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása

Az adattárolás módja: elektronikusan

A hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni: e-mail útján az apk@apk.hu címen, továbbá postai úton a korábban megadott postai címen: Acél Perem Könyök Idom Kft., 8161 Ősi, Keleti Ipari Park, hrsz.: 093/26.

Hírlevél kezelő

A hírlevél feliratkozások során megadott adatokat kezelő online felületszolgáltatást nyújt, amely a GDPR szabályainak megfelel.  A Kezelt adatok köre és célja részben látható milyen adatok kerülnek továbbításra.

A kezelt adatok köre:

 • kapcsolattartó neve
 • e-mail cím

Adatkezelés célja:

 • Az Acél Perem Könyök Idom Kft. saját hírleveleinek kiküldése céljából felhasználhatja a felhasználó által önként, korábban megadott személyes adatokat (név, e-mail cím) ünnepi köszöntők és más fontos üzleti információk megküldésére.
 • Lehetőséget biztosítunk egyben az egy kattintással történő leiratkozásra, adatainak kérésre történő törlésére vagy módosítására.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása

Az adattárolás módja: elektronikusan

A hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni: a hírlevelek láblécében elhelyezett „Leiratkozás” hivatkozásra kattintva, e-mail útján az apk@apk.hu címen, továbbá postai úton az Acél Perem Könyök Idom Kft., 8161 Ősi, Keleti Ipari Park, hrsz.: 093/26. címen.

Kérésére az Acél Perem Könyök Idom Kft. minden esetben tájékoztatást ad az általa tárolt személyes adatokról, azok kezeléséről, ismerteti az adatkezelés célját és jogalapját, továbbá Ön bármikor kérheti személyes adatainak módosítását vagy törlését. Az adatkezelést az Acél Perem Könyök Idom Kft. csak az ügyfél előzetes hozzájárulásával végezheti, valamint az ügyfél hozzájárulása nélkül csak a törvényben meghatározott esetekben adhatja ki harmadik személynek annak személyes adatait.

 

AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA

 1. Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján

(1)  Amennyiben a Vállalkozás hozzájáruláson alapuló adatkezelést kíván végezni, az érintett hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez az adatkezelési szabályzatban meghatározott adatkérő lap szerinti tartalommal és tájékoztatással kell kérni.

(2) Hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett a Vállalkozás internetes honlapjának megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak.

(3) A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.

(4) Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik – pl, értékesítési, szolgáltatási szerződés megkötése – a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a Rendeletet, kötelező erővel nem bír.

(5) A Vállalkozás nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.

(6) A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

(7) Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 1. Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés

(1) A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a kezelhető adatok körére, az adatkezelés céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a címzettekre az alapul szolgáló jogszabály rendelkezései irányadók.

(2) A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt ezesetben közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező, továbbá az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az előbbi információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.

 1. Az érintett jogainak elősegítése

A Vállalkozás valamennyi adatkezelése során köteles biztosítani az érintett jogainak gyakorlását.

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL

 1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése
 2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik
 3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg
 4. Az érintett hozzáférési joga
 5. A helyesbítéshez való jog
 6. A törléshez való jog
 7. Az adatkezelés korlátozásához való jog
 8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
 9. Az adathordozhatósághoz való jog
 10. A tiltakozáshoz való jog
 11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
 12. Korlátozások
 13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
 14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
 15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
 16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

EGYÉB ADATKEZELÉSEK

Az adatkezelés során az Acél Perem Könyök Idom Kft. biztosítja a kezelt adatok számára
a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az arra jogosultak köre férhessen azokhoz hozzá
a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
a rendelkezésre állást: biztosítja az arra jogosult felhasználókat, hogy amikor szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Minden egyéb, e tájékoztatóban nem ismertetett egyéb adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Az Acél Perem Könyök Idom Kft. a hatóságok részére némely esetekben köteles személyes adatot kiadni. Ez abban az esetben és csak olyan mértékben történik meg, ha a hatóság megjelölte a pontos adatkezelési célt és az adatok körét. A kiadott személyes adat csak annyi és olyan mértékű lehet, mely a megkeresés céljának a megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges.

 

SÜTIK (COOKIE) ÉS A GOOGLE ANALYTICS RENDSZER

 

A személyre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén, a böngészőben cookie-kat (adatcsomagot, sütit) tárolunk el és olvasunk vissza. Így a felhasználók korábbi látogatásait össze tudjuk kapcsolni, viszont ezt csak a saját honlapunk tekintetében. A sütiket lehetősége van letiltani a böngészőjének Adatvédelmi beállítások részében.

Kizárólag statisztikai felhasználási célú a Google Analytics által használt anonim session ID-knek és cookie-knak (sütik) a kezelése. Ennek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó, ilyen jellegű statisztikai információkat, mint például a honlaplátogató IP-címét, az Amerikai Egyesült Államokban működő szervereire továbbítja a Google, és azokat ott is tárolja. Ezeket az adatokat nem kapcsolja össze más adatokkal, s mivel így beazonosításra nem alkalmas, a hatályos adatvédelmi szabályozás alapján nem valósítja meg a személyes adatok kezelését. A honlaplátogató böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasíthatja a sütik használatát.

A felhasználó a regisztráció során önként hozzájárul, hogy a felhasználó azonosítása, a többi felhasználótól való megkülönböztetése céljából kezelt adatokat az adatkezelő az Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően felhasználja. Az adatkezelő a megadott adatokat bizalmasan kezeli. A Google Analytics által létrehozott cookiek időtartama 30 napra szól, a session ID-k az oldal elhagyásakor automatikusan törlődnek. A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére az adatkezelő 15 munkanapon belül törli.

Tehát a honlapunkon keresztül gyűjtött adatokat elsősorban a kért szolgáltatás teljesítéséhez, másodsorban pedig vállalkozásunk tevékenységének fejlesztéséhez, tájékoztatási célzattal, illetve ügyfeleink internetes megjelenésének fejlesztéséhez használjuk fel.

 

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintettek jogai jogai

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél:

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 
 • személyes adatainak helyesbítését, valamint
 • személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az Acél Perem Könyök Idom Kft. az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06 1 391 1400
Fax: 06 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu